ZUS ZUR Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Wersja: 1331/17 | Pobrań: 423 | Obowiązuje od: 2018-01-01
Brak głosów

Opis: ZUS ZUR Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Wniosek ZUS ZUR wypełnia się w przypadku, gdu osoba ubiega się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego,
jeśli o zasiłek macierzyński za okres tego urlopu występuje się w trakcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego albo po
przerwie w jego pobieraniu.
We wniosku wniodskodawca podaje swoje dane identyfikacyjne: Numer PESEL, jeśli wnioskodawca nie ma nadanego numeru PESEL, podaje się serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię, nazwisko oraz adres do korespondencji. Można również podać numer telefonu, który ułatwi kontakt. Na ostatniej stronie podaje dane identyfikacyjne drugiego rodzica.
Na wniosku podaje się również dane płatnika składek (NIP, nazwę albo imię i nazwisko płatnika składek), zakres wniosku podając daty oraz wskazując związek wystąpienia z wnioskiem:

  • urodzeniem się dziecka/dzieci,
  • przyjęciem na wychowanie dziecka/dzieci,
  • przerwaniem na wniosek matki dziecka/dzieci okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu jej pobytu w szpitalu,
  • posiadaniem przez matkę dziecka/dzieci orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  • porzuceniem dziecka/dzieci przez matkę,
  • śmiercią matki dziecka/dzieci,
  • podjęciem przez matkę dziecka/dzieci pracy w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego etatu; o ustaniu zatrudnienia,
  • matki dziecka/dzieci zobowiązuję się poinformować płatnika zasiłku
  • wypisaniem ze szpitala.

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo wniesienia, w przypadkach w ustawie wymienionych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach w ustawie wskazanych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdej chwili. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dane, które podlegają przekazaniu, przekazywane są dobrowolnie, a baza danych osobowych prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.